Keyes, First Baptist Church
  • PO Box 153
    Keyes, Oklahoma  73947
  • 580-546-7381
  • Email

  • Pastor
    Matt Montoya   •     Email   •     (580)546-7381
Sunday School
Sunday Morning Worship
10:50 AM